go construct experience apply hereProsiect Dysgu Drwy Brofiad Tair Blynedd a ariennir gan Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB ) ac sydd dan arweiniad WRW Construction Ltd.

Nod y prosiect yw darparu gwybodaeth graidd am yrfaoedd a chyfrifoldebau'r rhai sy'n gweithio mewn gyrfaoedd technegol a phroffesiynol yn y Diwydiant Adeiladu, ynghyd â rhoi cipolwg ar brosiectau arloesol sydd wedi cael eu cyflawni gan gwmnïau adeiladu blaenllaw ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig.

Mae'r prosiect nid yn unig yn ceisio newid canfyddiad myfyrwyr o adeiladu ond hefyd yn ymdrechu i lywio ac addysgu athrawon am y gyrfaoedd cyffrous sydd ar gael mewn diwydiant sy'n esblygu ac yn arloesi'n barhaus.

Mae'r prosiect hwn yn defnyddio llawer o ddulliau cyflawni arloesol i wella'r ddarpariaeth ymhellach; mae'r rhain yn cynnwys y defnydd o Minecraft, Technolegau Ymgolli a Chanolfannau Cyflawni Symudol a Sefydlog sydd wedi'u stocio gyda'r cyfarpar manyleb diwydiant diweddaraf gofynnol i gwblhau'r prosiectau a chyfoethogi profiad y dysgwyr.

Bydd rhwydwaith ysgol-coleg-cyflogwr cynaliadwy yn cael ei sefydlu ledled Cymru, a bydd set o adnoddau ffisegol a rhithwir yn cael eu datblygu; bydd yr adnoddau hyn ar gael trwy sioeau teithiol symudol ac yn mynd i'r afael yn benodol â thri phrif grŵp targed:

 • Bydd disgyblion ysgolion cynradd yn cael eu cyflwyno i'r cysyniad o yrfaoedd mewn adeiladu, a hynny trwy ddefnyddio'r rhaglen boblogaidd Minecraft gan Microsoft. Yn ogystal â hyn, bydd y rhaglen hon yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau mewn cymhwysedd digidol, llythrennedd a rhifedd. Byddwn hefyd yn cefnogi'r gwaith o sefydlu clybiau Construction Minecraft;
 • Bydd disgyblion ysgolion uwchradd yng Nghyfnod Allweddol 3 yn cael rhaglen dysgu drwy brofiad arloesol a gyflwynir ar L3 ac sy'n seiliedig ar ffurf gryno ar esblygiad cam-RIBA o brosiect Adeiladu Amgylchedd Adeiledig;
 • Bydd myfyrwyr ôl-16 yng Nghyfnod Allweddol 5, ac uwch, hefyd yn elwa ar y rhaglen dysgu drwy brofiad. Bydd y rhaglen yn seiliedig ar ffurf gryno ar esblygiad cam-RIBA o brosiect Adeiladu Amgylchedd Adeiledig. Bydd y rhaglen yn cael ei theilwra i lefel eu dysgu, ynghyd â lefel eu gwybodaeth dechnegol.

Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) a fydd yn darparu'r gwaith rheoli prosiect cyffredinol ar gyfer y rhaglen tair blynedd hon, a ddechreuodd ym mis Tachwedd 2018. Mae'r prosiect wedi'i strwythuro fel a ganlyn:

 • Llinyn Ysgolion Cynradd;
 • Llinyn Uwchradd Cyfnod Allweddol 3;
 • Llinyn Cyfnod Allweddol 5 (Ôl-16);
 • Ystafelloedd Dysgu Drwy Brofiad Sefydlog;
 • Sioeau Teithiol Dysgu drwy Brofiad ledled Prydain Fawr.

Eir i'r afael â'r deilliannau ar gyfer y Llinyn Ysgolion Cynradd gyda Chlybiau Minecraft dan arweiniad Aspire 2Be, sy'n canolbwyntio ar Adeiladu.

Eir i'r afael â'r deilliannau ar gyfer y Llinynnau Eilaidd a Thrydyddol mewn sesiynau dysgu drwy brofiad sy'n canolbwyntio ar RIBA:

 • Dylunio ac Adeiladu;
 • Gwasanaeth Mesur Meintiau;
 • Gwneud Arolwg o Adeiladau a Threfnu;
 • Rheoli Adeiladu;
 • Tasg y Tîm Adeiladu.

Manteision

 • Mae'r prosiect yn ceisio newid canfyddiad disgyblion/myfyrwyr ysgol a choleg o adeiladu.
 • Mae'n ymdrechu i lywio ac addysgu athrawon/darlithwyr ynghylch y gyrfaoedd cyffrous sydd i'w cael mewn diwydiant sy'n esblygu ac yn arloesi'n barhaus;
 • Ymgysylltiad agosach rhwng y diwydiant Adeiladu ac addysg Gynradd, Uwchradd ac Ôl-16;
 • Byddai'r dysgwyr yn defnyddio meddalwedd Adeiladu ddigidol, er enghraifft AutoCAD a REVIT, i ddarllen a dehongli lluniadau; meddalwedd costio penodol i'r diwydiant i greu taenlenni costau gwaith; a byddant yn defnyddio safon y diwydiant a chyfarpar arloesol iawn i Fesur, Trefnu a Gwneud Arolygon o Adeiladau;
 • Gwneud defnydd o Syllwr BIM Ymgolli a Chlustffonau Realiti Rhithwir i gwblhau tasgau;
 • Hyrwyddo Adeiladu fel gyrfa, ynghyd â'r llwybrau sydd ar gael.

Partneriaid

 • WRW Construction Ltd.
 • Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CAAC).
 • Aspire2Be (Y Cwmni Technoleg Dysgu).
 • Coleg Cambria.
 • Wynne Construction.
 • Read Construction.
 • Sefydliad Adeiladu Siartredig

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Sheila Holmes, Project Co-ordinator

All Partner Logos Banner
cyCymraeg
en_GBEnglish (UK) cyCymraeg