Mae Cyngor Sir Caerfyrddin eisoes wedi buddsoddi mewn adeiladu ysgolion newydd i safon Passivhaus. Bydd Effeithlonrwydd Heb Gyfaddawd yn canolbwyntio ar addysgu a hyrwyddo mwy o ymwybyddiaeth o'r egwyddorion a'r technegau a ddefnyddir wrth ddylunio, adeiladu a chynnal a chadw amrywiaeth o gynlluniau Passivhaus cyfredol yn Sir Gaerfyrddin.  

Bydd y rhaglen hyfforddi yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys gwyddor adeiladu, effeithlonrwydd ynni, aerglosrwydd, awyru, inswleiddio, a dylunio solar goddefol, a gyflwynir trwy weithgareddau damcaniaethol a rhai gweithgareddau ymarferol.

Bydd y rhaglen yn cynnwys darlithoedd, gweminarau ac arddangosiad o astudiaethau achos rhanbarthol cyfredol.   

Bydd yr hyfforddiant a ariennir yn llawn yn cynnwys: 

  • Passivhaus i Grefftwyr
  • Passivhaus i Ddylunwyr
  • Passivhaus ar gyfer Ymarfer/Cynnal a Chadw (Newydd)

Bydd yr hyfforddiant yn cynnwys defnyddio meddalwedd modelu ynni a phrofion aerglosrwydd i helpu cyfranogwyr i ddeall a gwella perfformiad ynni'r adeiladau hyn. 

Yn ogystal â'r agweddau technegol, bydd y rhaglen hyfforddi hefyd yn ymdrin â manteision cymdeithasol ac economaidd adeiladu adeiladau ynni-effeithlon, megis gwell iechyd a lles, biliau ynni is, ôl troed amgylcheddol a hyrwyddo datblygu cynaliadwy. 

Ar gyfer pwy y mae hyn?
Rydym yn croesawu ceisiadau gan y grwpiau canlynol sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin neu a allai fod yn gweithio ar brosiectau yn Sir Gaerfyrddin. 

  • Penseiri a Pheirianwyr
  • Crefftwyr a Chontractwyr
  • Staff Rheoli Cyfleusterau
  • Arolygwyr Adeiladau
  • Myfyrwyr Addysg Bellach ac Addysg Uwch
  • Grwpiau Cymunedol 

Mewn partneriaeth â

PHT PartnerCertified Passivhaus Designer

Agoriad Ysgol Gorslas Opening

We are currently scheduling live online training to start in March 2024.

If you would like to register your interest for the Certified Passivhaus Designer course starting on the 5 March please complete y ffurflen yma..

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr Hyfforddiant Passivhaus cysylltwch â julie.evans@uwtsd.ac.uk. 

cyCymraeg